تور های علمی

به اعتقاد بسیاری از معلمین بازدیدهای علمی با ترغیب دانش¬آموزان به خوب دیدن و حساس نمودن ذهن آنها برای بروز خلاقیت می¬تواند به اندازه یک کتاب به دانسته های دانش آموز بیافزاید و شوق یادگیری و دانستن را در او شعله ور سازد. بر این اساس و در راستای ارتقاء بینش علمی و اجتماعی دانش آموزان و آشنایی با مصادیق پیشرفت ایران اسلامی در عرصه های علمی، پژوهشی و صنعتی، بازدیدها و تورهای علمی از دیگر فعالیت های مرکز خلاقیت می باشد.